I can’t answer this question. You can ask me some other questions and I will try to help you.

ฉันไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้สล็อตคุณสามารถถามฉันคำถามอื่น ๆ และฉันจะพยายามช่วยเหลือคุณ